صفحه اصلی > مقالات

تومور عصبى مورتون (Morton’s neuroma)

 

تومور عصبى مورتون رشد بافت اطراف عصبى است که انگشت سوم و چهارم پا را عصب‌دهى مى‌کند. وقتى این تومور عصبى به‌قدر کافى بزرگ شود، مى‌تواند عصب را تحت فشار قرار دهد و اغلب باعث درد شدیدى شود. این درد کاملاً مشخص است. شما معمولاً هنگام قدم زدن با پاى برهنه دردى ندارید ولى با پوشیدن هر کفشى (به‌ویژه اگر تنگ باشد) ممکن است دچار درد ناگهانى و گزگز انگشتان پا شوید. در صورت در آوردن کفش‌ها، با برداشته شدن فشار از روى عصب، درد به ‌سرعت برطرف مى‌شود.

درمان نورومای مورتون

درمان های اولیه غیر جراحی و نسبتا ساده و شامل یک یا چند مورد زیر هستند:

تغییر در نوع کفش  از پوشیدن کفش های پاشنه بلند و تنگ اجتناب کنید ساخت کفش طبی مخصوص فرد  با پنجه پهن تر با پاشنه ی کوتاه تر و کف نرم باعث می شود که استخوان ها از هم باز شوند و فشار از روی عصب برداشته شود و به آن زمان کافی برای ترمیم داده شود.

 (Orthoses) ارتوزها

.

کفی ها و پد های مخصوص نیز با بلند کردن و از هم باز کردن استخوان ها فشار را از روی عصب بر میدارند

تزریق.یک یا چند تزریق کورتون موضعی باعث کاهش تورم و التهاب عصب و تسکین علایم می شود

مطالعات متعددی نشان داده اند که استفاده از روش های فوق باعث درمان در ۸۰ درصد موارد می‌شوند.
اگر درمان غیر جراحی باعث بهبود علایم نشود ممکن است نیاز به جراحی باشد که در آن یا بخش کوچکی از عصب برداشته میشود یا بافت های اطراف عصب آزاد میشوند.