صفحه اصلی > بیماری ها
دسته اول بیماری ها و معلولیت ها:

هالوکس والگوس(Hallux valgus)

 صافی کف پا(Flat foot)

پای طاقدیسی(Pes cavus)

اختلاف طول اندام های تحتانی(Limb lengh discrepancy)

دررفتگی مکرر مچ پا(Recurrent dislocation of the Ankle)

والگوس مچ پا(The valgus Ankle)

واروس مچ پا(The varus Ankle)

زانوهای ضربدری(Xleg)

زانوهای پرانتزی(Bow leg)

عقب زدگی زانو(genu recurvatum)

دررفتگی هیپ(CDH)

فلج اطفال(Polio myelities)

سکته مغزی(Stroke)

فلح مغزی(Cerebral Palsy)

آسیب طناب نخاعی(Spinal cord Injury)

سندرم تونل کارپ(Carpal Tunnel syndrome)

Swan neck

Mallet finger

پاچنبری(Club foot)

متاتارسوس ادداکتوس

افتادگی مچ پا(Drop Foot)

انحراف جانبی ستون فقزات(Scoliosis)

گوژ پشتی(Kyphosis)

قطع عضو پنجه پا(Partial foot Amputation)

قطع عضوازمچ پا(Ankle Disarticulation)

قطع عضواز زیر زانو(Below the knee Amputation)

قطع عضواز مفصل زانو(Knee Disarticulation)

قطع عضو از بالای زانو(Above knee amputation)

قطع عضو از مفصل ران(Hip Disarticulation)

قطع عضواز پنجه دست (Partial hand Amputation)

قطع عضواز مچ دست(Wrist Disarticulation)

قطع عضو از زیر آرنج(Below the elbow Ampurtation)

قطع عضواز مفصل آرنج( Elbow Disarticulation)

قطع عضواز بالای آرنج(Above the elbow Amputation)

قطع عضواز مفصل شانه(Shoulder disarticulation)

دسته دوم: آسیب های ورزشی

آسیب لیگامان های مچ پا(Injury of ankle ligaments)

آسیب لیگامان ها و تاندون ها و منیسک های زانو(Soft Tissue knee injury)

در رفتگی مچ پا(Ankle dislocation)

در رفتگی شانه(Shoulder dislocation)

دسته سوم: شکستگی ها

شکستگی استخوان ساق(Tibia Fracture)

شکستگی استخوان ران(Femur Fracture)

شکستگی مچ پا(Ankle Fracture)

شکستگی استخوان بازو(Humerus Fracture)

شکستگی های ستون فقرات(Spinal Fractures)